Allmänna villkor

Mellan Newbody AB, nedan kallat Newbody, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja Newbodys produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Newbody och Återförsäljaren.

1. Allmänt

Newbody förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.newbodyfamily.com. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande härom skickats till Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.newbodyfamily.com och de behöver således inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.

Definitioner:

Återförsäljare
Avser Newbodys avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Administratör
Avser fysisk person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Newbody enligt punkt 4 nedan samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan.

Försäljningsgruppen
Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Newbodys produkter.

Leverans och distribution av Newbodys produkter sker i syfte att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Newbodys produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom Försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Återförsäljaren ska sälja Newbodys produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Newbody motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Newbodys produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Newbody i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Newbody anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Newbody. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Newbodys åtaganden

Newbody förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Newbodys produkter, att Återförsäljaren tillsett att Administratören utsetts och att sådan Administratör uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Newbodys uppförandekod.

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Newbody i samband med köp och försäljning av Newbodys produkter.

Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer antal startpaket med visningspaket enligt Newbodys instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

Om Återförsäljaren använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Newbodys produkter, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

5. Administratör

Administratören ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs.

Administratören har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Newbody och Återförsäljaren. Administratören ska vara ansvarig för alla kontakter med Newbody i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Administratör går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Newbody enligt detta avtal.

Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Administratören att denne erhållit fullmakt från den förening som Administratören företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Administratören ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Newbody.

Administratören ska följa och respektera Newbodys uppförandekod.

Om Administratören använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Newbodys produkter, åtar sig Administratören att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

Administratörens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Newbodys Integritetspolicy , länk till den HÄR

Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som Administratör utan Återförsäljarens och Newbodys skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter

Administratören ska lägga skriftlig beställning av produkter till Newbody via hemsidan newbody.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats Administratören av Newbody. Administratören kan också lägga beställning av produkter till Newbody via webbaserad tjänst, såsom applikation, som införskaffas från webbplats som Newbody meddelar. Instruktioner för hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Newbody. I annat fall kan Newbody inte garantera leverans.

7. Leverans och frakt

Newbody har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Newbody att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska via hemsidan i samband med orderläggning meddela Newbody till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Newbody.

Newbody äger avböja en beställning eller avbryta en leverans om Newbody bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Administratören erhållit betalningsanmärkning.

De beställda katalogerna och beställningslistorna levereras fraktfritt från Newbody till Återförsäljaren enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av beställning överstigande 249 paket levereras fraktfritt. För order under 250 paket tillkommer en fraktkostnad enligt gällande tabell. Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Newbody efter överenskommelse mellan parterna.

8. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att Försäljningsgruppen inom nitton (19) dagar från mottagen leverans av produkter från Newbody utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Newbody omgående, dock senast tjugoen (21) dagar från mottagen leverans från Newbody. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Newbody efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Newbody enligt Newbodys vid var tid gällande prislista. Newbody äger ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits.

Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Newbody och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Newbody äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Newbody.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Newbody och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Newbody att informera Återförsäljaren genom Administratören om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta Återförsäljaren. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Newbody direkt. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska utöva sådan rätt inom 21 arbetsdagar från att Newbody levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Newbody.

Slutkundens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Newbodys Integritetspolicy

13. Övrigt

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Återförsäljaren ingår med Newbody utan Newbodys skriftliga medgivande.