Allmänna villkor

Mellan Newbody AB, nedan kallat Newbody Family, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa ”Allmänna Villkor”. Genom att köpa och sälja Newbody Familys produkter godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Newbody Family och Återförsäljaren.

1. Allmänt

Newbody Family förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.newbodyfamily.com. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att det meddelats Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse behöver inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.

2. Definitioner

Återförsäljare

Avser Newbody Familys avtalspart till Återförsäljaravtalet, d.v.s. den ideella föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och skolklassen som grupp och som ska i varje enskilt företrädas av en särskilt utsedd representant (Administratören).

Administratör

Administratören är utsedd av Återförsäljaren och företräder eller representerar viss skola eller ideell förening, vars elever/barn önskar utföra ett Försäljningsperiod, för att finansiera ett gemensamt ändamål inom skolans/den ideella föreningens verksamhet.

Försäljningsperiod

Avser, under en avgränsad period, upptagande av beställning av Newbody Familys produkter från Slutkund genom ett uppsökande agerande, samt leverans av Newbody Familys produkter till Slutkund i enlighet med gjord beställning.

Försäljningsgruppen

Avser samtliga elever i den skolklass eller medlemmar i den ideella förening eller det idrottslag som i Återförsäljarens namn tillsammans som en grupp ska genomföra en Försäljningsperiod avseende Newbody Familys produkter.

Slutkund

Avser kund som köper Newbody Familys produkter genom Försäljningsgruppen.

3. Syfte

Newbody Familys verksamhet syftar till att ge skolklasser och ideella föreningar en möjlighet att under en begränsad tid och på ett gemensamt sätt tjäna in pengar till skolklassen/föreningen för att finansiera gemensamma ändamål, så som ett träningsläger, en fotbollscup eller en klassresa.

De medel som skolklassen eller den ideella föreningen får behålla som ett resultat av Försäljningsgruppens insats, dvs mellanskillnaden mellan erhållna medel från Slutkund, och det belopp som Newbody Family erhåller för sina produkter, ska oavkortat användas i utbildningssyfte eller för den ideella verksamhetens ändamål, innebärande bland annat att

  1. Hela Försäljningsgruppen ska ges möjlighet att delta vid de tillfällen som finansierats av medel från Försäljningsperioden, oavsett storleken på den enskilde individens bidrag.
  2. Inga medel ska tillfalla enskilda individer.
  3. Lagledare, tränare, klassföreståndare och/eller klassförälder ska medverka vid de gemensamma ändamål som finansierats av de medel som Försäljningsperioden genererat.
  4. För det fall Försäljningsgruppen består av elever i en skolklass, ska medlen användas för att finansiera gemensamma ändamål som de tar del av under skoltid.

4. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Newbody Familys produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen.

Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter efter avdrag för betalning till Newbody Family för inköp ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten/skolverksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta Avtal ska inte medföra att Newbody Family i förhållande till Återförsäljaren, Administratören eller någon ur Försäljningsgruppen anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren, Administratören eller någon ur Försäljningsgruppen i förhållande till Newbody Family anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Newbody Family. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

5. Newbody Familys åtaganden

Newbody Family förbinder sig att stödja Återförsäljaren och Administratören under detta Avtals giltighetstid vid frågor och ge dem sådan information som de kan behöva för att Försäljningsgruppen ska kunna utföra Försäljningsperioden.

6. Återförsäljarens åtaganden

Återförsäljaren är införstådd med att det är en förutsättning för Återförsäljaravtalets giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Newbody Familys produkter, att Återförsäljaren utsett en Administratör och att Administratören uppfyller de krav som ställs på hen enligt punkt 7.

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Newbody Familys uppförandekod, vilket finns återgiven i sin helhet via nedan länk:

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Newbody Family i samband med köp och försäljning av Newbody Familys produkter.

Återförsäljaren ska genomföra Försäljningsperioden på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer startpaket enligt Newbody Familys instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår Återförsäljaravtalet.

Om Återförsäljaren använder sig av en webbaserad tjänst, såsom en applikation, under Försäljningsperioden, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

7. Administratörens åtaganden

Administratören ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs av hen.

Administratören är införstådd med att alla medel som skolklassen eller den ideella föreningen erhåller i samband med Försäljningsperioden oavkortat och enbart ska användas på sådant sätt som anges under punkten 3.

Administratören åtar sig att följa och respektera Newbody Familys uppförandekod, vilket finns återgiven i sin helhet via länken nedan:

Administratören åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Newbody Family i samband med Försäljningsperioden.

Administratören åtar sig att ansvara för att Försäljningsperioden genomförs på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks.

Om Administratören och/eller Försäljningsgruppen använder sig av en webbaserad tjänst, såsom en applikation under Försäljningsperioden, åtar sig Administratören att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

Administratören har ansvaret för betalningar samt en korrekt redovisning gentemot Newbody Family. Administratören ska vara ansvarig för alla kontakter med Newbody Family i frågor som omfattas av eller relaterar till Återförsäljaravtalet.

Administratören åtar sig att gå i solidarisk borgen såsom för egen skuld för skolklassens eller den ideella föreningens fullgörande av förpliktelser gentemot Newbody Family enligt Återförsäljaravtalet.

Administratörens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Newbodys Integritetspolicy - länk till den HÄR

Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt Återförsäljaravtalet eller sin roll som Administratör utan Newbody Familys skriftliga godkännande.

Administratören ska ta del av och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i Återförsäljaravtalet samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Newbody Family.

8. Beställning av produkter

Administratören ska för Återförsäljarens räkning och för Försäljningsperioden lägga en beställning av produkter till Newbody Family via en webbaserad tjänst, genom att logga in på den personliga sida som tilldelats av Newbody Family.

Instruktioner för hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan.

Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Administratören av Newbody Family. I annat fall kan Newbody Family inte garantera leverans.

9. Leverans och frakt

Newbody Family har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Administratören eller annan enligt överenskommelse mellan Parterna.

För det fall leverans inte kan ske vid den tidpunkt som meddelats Administratören eller som Parterna annars överenskommit om åtar sig Newbody Family att meddela Administratören när leverans beräknas kunna genomföras.

Administratören ska via hemsidan i samband med orderläggning meddela Newbody Family till vilken adress leveransen ska ske. Administratören ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Administratören lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Newbody Family.

Newbody Family äger rätt att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Newbody Family bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Administratören erhållit betalningsanmärkning.

Administratören väljer fraktsätt genom att logga in på den personliga sida som tilldelats Administratören av Newbody Family. Fraktkostnader tillkommer enligt vid var tid gällande fraktvillkor som presenteras i anslutning till utcheckning på hemsidan.

10. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Administratören ska tillse att Försäljningsgruppen inom nitton (19) dagar från mottagen leverans av produkter från Newbody Family utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Newbody Family omgående, dock senast tjugoen (21) dagar från mottagen leverans från Newbody Family. För de fall Newbody Family efter prövning kan konstatera att reklamationen är korrekt ska Newbody Family åtgärda felet skyndsamt.

11. Pris och Betalningsvillkor

Administratören ska för Återförsäljarens räkning på ett betryggande sätt förvalta den betalning som Slutkund erlägger för levererade produkter.

Administratören ska därefter för Återförsäljarens räkning erlägga betalning till Newbody Family i enlighet med de betalningsvillkor som anges på fakturan som Newbody Family ställer ut till Återförsäljaren efter att Försäljningsperioden avslutats.

Sker inte betalning inom angiven tid kan dröjsmålsränta utgå uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %-enheter. När full betalning erlagts till Newbody Family och Parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses Parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

12. Förtida upphörande

Newbody Family äger rätt att säga upp Återförsäljaravtalet med omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren eller Administratören åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Newbody Family.

13. Gruppens förtjänst

När Administratören för Återförsäljarens räkning erlagt betalning till Newbody Family enligt punkten 11, ska Administratören för Återförsäljarens räkning förvalta mellanskillnaden mellan de medel som erhållits från Slutkund och den betalning som har erlagts till Newbody Family. Mellanskillnaden ska oavkortat och enbart användas i enlighet med punkt 3.

14. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom Återförsäljaravtalet åtar sig Newbody Family att informera Återförsäljaren och Administratören om de skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som kan föreligga. Distansavtalslagen gäller när en konsument och ett företag ingår avtal med varandra utanför en affärslokal.

Slutkunden kan ha rätt att ångra sitt köp om inte annat föreskrivs i 2 kap. 11 § Distansavtalslagen.

Slutkunden utövar sin ångerrätt genom att inom 14 dagar från det att Slutkunden fått produkterna i sin besittning lämna eller sända ett tydligt meddelande till Newbody Family och till Återförsäljaren, Administratören eller Försäljningsgruppen om att Slutkunden önskar att utnyttja sin ångerrätt. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa från och med att Slutkunden fått samtliga produkter i sin besittning.

Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Newbody Family direkt.

Om Slutkunden utnyttjat sin ångerrätt, ska Administratören för Återförsäljarens räkning returnera produkterna till Newbody Family inom 21 arbetsdagar från att Newbody Family levererat de aktuella produkterna. Returnerade produkter kommer krediteras av Newbody Family.

Slutkundens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Newbodys Integritetspolicy

14. Övrigt

Administratören eller Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller Återförsäljaravtal som ingås med Newbody Family utan Newbody Familys skriftliga medgivande.