Uppförandekod

Vår affärsidé

Newbody ska aktivt bidra till finansieringen och därigenom utvecklingen av ungdomsverksamhet inom idrott och skola
genom att erbjuda marknadens mest lättsålda och uppskattade försäljningskoncept.

Vi ska enklare och bättre än någon annan aktör hjälpa unga och ideella att tjäna pengar för att förverkliga sina idéer och drömmar.

Vår grundtanke - alla ska vinna på affären

Vi har ett eget sätt att se på företagande och affärer: The Newbody Way och affärskonceptet bakom vinna-vinna. Det är ett förhållningssätt som påverkar hur vi tänker och agerar, i stort och i smått. I grund och botten handlar det om att alla som påverkar eller påverkas av vad Newbody gör, också ska vinna på Newbodys framgång.

The Newbody Way

Vi tror på att goda affärer görs med ett långsiktigt perspektiv och med hänsyn till alla som berörs. Alla ska vinna på affären, lyder det motto som vi talar oss varma för och strävar efter att leva upp till.

Vinna-vinna skriver vi i våra riktlinjer. I grund och botten handlar det om att hålla ihop den värdekedja som vi själva är en del av — och stärka den i alla led. Det vinner alla på i långa loppet.

Ungdomarna som säljer våra produkter, kunderna som köper från dem, arbetarna som tillverkar åt oss och alla som jobbar på, eller för Newbody — tillsammans skapar vi möjligheter för varandra och för framtiden.

Vi strävar efter att vara ett föredöme för andra företag. Ett levande bevis på att det går att göra affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade intressenter. Vi är ett företag som bygger på starka värderingar och som håller skarpt fokus på miljö och socialt engagemang.

Det är ett förhållningssätt som har följt med oss från första början. En affärsfilosofi som vi kallar för The Newbody Way, vårt alldeles eget sätt att tänka och agera på.

Newbodys värderingar

Våra värderingar beskriver vilka vi är och vart vi strävar. De ska vägleda oss i hur vi tänker och agerar – både mot varandra internt och externt mot våra kunder, leverantörer och andra kontakter.

Vi på Newbody är:

Långsiktiga
Det vi gör ska leda till framgång och långsiktiga relationer. Att göra saker rätt är viktigare än att göra dem snabbt.

Lagkamrater
Vi är ödmjuka, lyhörda och ärliga. Vi visar alla vi möter respekt och håller vad vi lovar. På det sättet bygger vi starka relationer och ser oss alla som en del i samma lag.

Nyfikna
Vi tar oss an utmaningar, vill ständigt förbättra och har ett stort engagemang i allt vi gör. Ansvar och stolthet präglar vårt arbete.

Lite mer tillsammans
Vi är en hjälpande hand på våra kunders väg mot att uppfylla en dröm. Varje arbetad timme skall bidra till vår vision: alla ska med.

När dessa värderingar finns med i själ och hjärta, lyckas vi bygga goda vinna/vinna-relationer.

Hållbar utveckling

Vår verksamhet ska bedrivas så att vi medverkar till hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet betonar sambandet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk utveckling, en rik kultur och social välfärd måste gå hand i hand med skydd av miljö och hushållning med naturresurserna.

För att säkerställa detta vill vi verka enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Denna uppförandekod ska vara ett stöd för hur vi alla ska agera – internt såväl som externt. Vi förväntar oss att alla våra intressenter ska medverka i det arbetet, utifrån sina möjligheter.

Vi betraktar samhällets krav enligt gällande lagar och förordningar som minimikrav. Om uppförandekoden innebär mer långtgående krav ska uppförandekoden gälla.

Vi ska sträva efter ständig förbättring med avseende på ekonomiskt resultat, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöaspekter.
Vi har nedan försökt förtydliga på vilket sätt var och en av oss berörs av dessa principer om mänskliga rättigheter samt socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Utöver detta dokument hänvisar vi till de övriga dokument, t ex policys, strategier, riktlinjer och instruktioner som gäller för Newbodys olika verksamheter och relationer med våra intressenter. I förekommande fall kommer vi att med ömsesidiga underskrifter säkerställa att vi är överens om uppförandekoden och dess betydelse.

Emelie Renholm, VD

Denna uppförandekod är antagen av styrelsen i Newbody AB, org.nr. 556414-8053, 17-06-14 och nu uppdaterad 28-09-20

Newbody stödjer och verkar för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling:

 1. Ingen fattigdom – handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
 2. Ingen hunger – handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om
 3. God hälsa och välbefinnande – handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 4. God utbildning för alla – handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet
 5. Jämställdhet – handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
 6. Rent vatten och sanitet för alla – handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla – handlar om att alla individer ska ha tillgång till pålitlig och prisvärd energi
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer
 10. Minskad ojämlikhet – handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder
 11. Hållbara städer och samhällen – handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara
 12. Hållbar konsumtion och produktion – handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringar – handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser – handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt
 15. Ekosystem och biologisk mångfald – handlar om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden
 16. Fredliga och inkluderande samhällen – handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap – handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling

Relationen med våra intressenter

Skolor och ideella föreningar
Elever i skolor och medlemmar i ideella föreningar ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som framgår av Newbodys uppförandekod. Man ska känna att de pengar som skolklassen eller föreningen har tjänat har förtjänats på ett ärligt och hållbart sätt.

Återförsäljare och administratörer
Återförsäljare och administratörer för skolklasser eller föreningar ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som framgår av Newbodys uppförandekod och som samtidigt förväntas av såväl säljare som slutkunder. Man ska veta vad man förmedlar och känna sig trygg i det.

De som är administratörer representerar samtidigt Newbody i sin kontakt med säljare och slutkunder och förväntas uppträda i enlighet med Newbodys uppförandekod.
Detta regleras genom Återförsäljaravtalet med tillhörande Allmänna villkor.

Säljare (föräldrar/familjer)
De som säljer till slutkunder ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som framgår av Newbodys uppförandekod och som samtidigt förväntas av slutkunderna. Man ska veta vad man säljer och känna sig trygg i det.

Som säljare ska man representera Newbody när man möter slutkunden och förväntas uppträda i enlighet med Newbodys uppförandekod.

Köpare (slutkund)
Slutkunderna ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som framgår av Newbodys uppförandekod.

Vi verkar för att skapa förutsättningar för slutkunderna att medverka till hållbar utveckling.

Vi främjar och uppmuntrar miljömedvetenhet samt vill arbeta för att medverka till att slutkunden förstår sitt sociala och miljömässiga ansvar.

Leverantörer
Våra leverantörer av såväl produkter som tjänster ska se Newbodys uppförandekod som ett dokument som man förstår och vill arbeta efter. Man ska kunna göra värderingar och riktlinjer till sina egna.

Våra leverantörer ska känna en ekonomisk trygghet i relationen med Newbody.

Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra leverantörer och att vi därmed tillsammans kan medverka för minskad miljöpåverkan från vår produktion, liksom att alla våra leverantörers medarbetare ska uppleva trygga och goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Vi förväntar oss att leverantörer ska svara för eventuella underleverantörer på samma sätt som för sin egen verksamhet.

Vår uppförandekod omfattar bland annat att vi, själva och med hjälp av en extern oberoende part, regelbundet kommer att följa upp, utvärdera och revidera i vilken utsträckning våra leverantörer följer uppförandekoden och övriga villkor. Om våra leverantörer inte lever upp till dessa vill vi i första hand tillsammans med vår partner upprätta ett åtgärdsprogram. Vid upprepade brott eller avvikelser förbehåller vi oss dock rätten att avsluta affärsrelationen.

Se vidare efterföljande ”CSR-krav för affärspartners”.

I vår NBQ-manual (Newbody Quality Manual) finns ytterligare konkreta krav och villkor som gäller i samband med tillverkning av våra produkter.

Medarbetare
Våra anställda ska vara stolta över Newbody, såväl som arbetsgivare som en aktör i samhället.
Man ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som man själva står för och som framgår av Newbodys uppförandekod.

Man ska känna och lita på att Newbody lever upp till sina värderingar och riktlinjer i förhållande till medarbetare, samhället och naturen.

Vi strävar efter att Newbody ska vara en arbetsplats som kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö, fri från diskriminering och med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Man ska som medarbetare också känna sitt eget ansvar i att medverka till att företaget lever upp till sina värderingar och riktlinjer, i enlighet med uppförandekoden.

I Newbodys personalhandbok finns de konkreta rutiner och regler som gäller för Newbodys medarbetare.

Ägare
Newbodys ägare ska känna trygghet i att företaget lever upp till de värderingar och riktlinjer som framgår av uppförandekoden. Dels för att det är värdeskapande, dels för att inte riskera företagets anseende eller ekonomi om det brister i efterlevnad. Ägare ska kunna lita på att de produkter som Newbody levererar och på det sätt som de har tillverkats, transporterats och i övrigt hanterats överensstämmer med de värderingar som framgår av Newbodys uppförandekod.

Newbodys ägare ska känna stolthet över Newbody och det som affärsidén leder till – att uppfylla våra kunders drömmar.

Samhället och massmedia
Massmedia ska kunna lita på att Newbody lever upp till sina värderingar och riktlinjer och att man är öppen, även om det som inte fungerar.

Media ska uppleva att Newbody samarbetar när det gäller att läsare/tittare/lyssnare ska kunna bedöma Newbodys arbete enligt uppförandekoden.

Media ska respektera Newbody för att företaget tar sitt ansvar enligt uppförandekoden.

Vi strävar efter att alltid vara öppna och tillgängliga – i både medgång och motgång. Konkurrensskäl och hänsyn till medarbetares och andra individers personliga integritet ska dock beaktas. Den information som vi förmedlar ska vara sann, saklig och relevant. Vi ska med lyhördhet och ödmjukhet verka för att åstadkomma dialog och på så sätt skapa goda och förtroendefulla relationer med och mellan våra intressenter.

Samhället ska kunna lita på att Newbody verkar för hållbar utveckling genom att leva upp till uppförandekoden avseende såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter.
Vårt mål är att samarbeta aktivt med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan mot hållbar utveckling.

Samarbetspartners
Alla de som på olika sätt samarbetar med Newbody ska känna sig stolta över Newbody som partner. Man ska känna att det tillför den egna organisationen mervärde i form av ett gemensamt arbete för hållbar utveckling.

Man ska även känna sitt ansvar i att representera Newbody och kunna leva upp till Newbodys uppförandekod.

Om vi, i samband med uppföljning och utvärdering av våra samarbetspartners, finner att de inte lever upp till uppförandekoden vill vi i första hand tillsammans med vår partner upprätta ett åtgärdsprogram. Vid upprepade brott eller avvikelser förbehåller vi oss dock rätten att avsluta affärsrelationen.

Vi hänvisar också till efterföljande ”CSR-krav för affärspartners” där denna är relevant och applicerbar.

Miljön
Vår verksamhet ska innebära så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gäller såväl användning av resurser i form av material och energi som utsläpp till luft, mark och vatten.

Det innebär att vi i vårt arbete för hållbar utveckling ska bedriva ett planerat miljöarbete med tydliga mål för att vi själva och våra leverantörer ska minska energianvändningen för tillverkning och transporter och för att minimera användningen av kemikalier som är farliga för såväl människa som natur.

Vårt miljöarbete präglas av långsiktighet och helhetssyn och vi ska i alla våra beslut väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.

CSR-krav för affärspartners

Våra krav gäller för alla leverantörer, underleverantörer och andra affärskontakter (i fortsättningen kallade ”affärspartners”) som är inblandade i tillverkning, transporter och övrig hantering av Newbodys produkter och verksamhet.

Vi förväntar oss att leverantörer ska svara för eventuella underleverantörer på samma sätt som för sin egen verksamhet.

Vi uppmuntrar och stödjer alla våra affärspartners i att även införa dessa krav i sin egen leverantörskedja.

Uppföljning, korrigerande åtgärder och avvikelser

Vi planerar för att följa upp alla våra affärspartners vart tredje år. Denna uppföljning omfattar löpande besök, särskilda utvärderingar och formella oberoende tredjepartsrevisioner.

Newbody, våra representanter, inklusive kvalitetskontrollanter (Quality Controllers – QC) samt oberoende tredjepartsrevisorer, förbehåller sig rätten att när som helst utföra annonserade eller oannonserade inspektioner och revisioner vid samtliga anläggningar och efterfråga dokument som kan kopplas till vår uppförandekod, dessa CSR-krav samt Newbodys kvalitetsmanual (Newbody Quality Manual – NBQ), liksom att fritt genomföra intervjuer med arbetstagare och/eller arbetstagarrepresentanter, utan styrning eller påverkan från våra affärspartners.

Vi stödjer och förväntar oss insyn och öppenhet, under förutsättning att detta inte innebär avslöjande av affärshemligheter.

Vi stödjer och förväntar oss att våra affärspartners utvecklar och bygger upp en rutin för klagomåls- och avvikelsehantering.

Eventuella avvikelser eller misstanke om avvikelser från uppförandekoden, ska rapporteras till Newbody.

Vid brott mot eller avvikelse från vår uppförandekod, dessa CSR-krav eller någon del av NBQ-manualen kommer vi att tillsammans med vår affärspartner utarbeta ett åtgärdsprogram, som inkluderar kompetensuppbyggnad, för att förbättra eller åtgärda funna avvikelser.

Så länge som vi kan se en vilja till förbättring och ambitioner att leva upp till våra krav och förväntningar kommer vi att fortsätta vår affärsrelation. Att avsluta affärsrelationen betraktas som en sista utväg. Vi förbehåller oss dock rätten att, efter upprepade brott och avvikelser, avsluta affärsrelationen.

Lagefterlevnad

Alla affärspartners ska leva upp till gällande nationella lagar och regler, liksom till branschstandarder och internationella överenskommelser. I länder (eller i den mån) dessa skiljer sig åt ska det mest strikta regelverket, dvs det med de mest långtgående kraven, tillämpas. I de fall uppförandekoden står i konflikt med nationell lagstiftning ska affärspartner omedelbart informera Newbody.

Våra affärspartners har förbundit sig att följa nedanstående 11 punkter, vilka bygger på BSCI:s uppförandekod. BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett europeiskt företagsinitiativ för detaljhandeln, som arbetar för hållbar utveckling när det gäller tillverkning och leverantörskedjor över hela världen.

 • Rättigheterna till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
  • Vi och våra affärspartners respekterar arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar eller andra typer av arbetstagarföreningar och delta i kollektiva förhandlingar.
 • Rättvis ersättning
  • Vi och våra affärspartners respekterar arbetstagarnas rätt till rättvis ersättning.
 • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Vi och våra affärspartners säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö, bedömer risker och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska riskerna.
 • Särskilt skydd för unga arbetare
  • Vi och våra affärspartners erbjuder särskilt skydd för alla arbetstagare som ännu inte är vuxna
 • Inget tvångsarbete
  • Vi och våra affärspartners bedriver inte någon form av tvångsarbete, människohandel eller icke-frivilligt arbete.
 • Etiskt affärsbeteende
  • Vi och våra affärspartners tolererar inte korruption, utpressning, förskingring eller mutor.
 • Ingen diskriminering
  • Vi och våra affärspartners ger lika möjligheter och diskriminerar inte arbetare.
 • Anständiga arbetstider
  • Vi och våra affärspartners följer lagen om arbetstid.
 • Inget barnarbete
  • Vi och våra affärspartners anställer inte någon arbetare under den lagliga minimiåldern.
 • Ingen otrygg anställning
  • Vi och våra affärspartners säkerställer att anställningar bygger på erkända och dokumenterade anställningsförhållanden i enlighet med nationell lagstiftning, branschstandard eller internationella konventioner; det som innebär högts skydd
 • Miljöskydd
  • Vi och våra affärspartners vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika miljöförstöring.

Referenser

FN:s globala mål för hållbar utveckling;

The Amfori BSCI Code of Conduct