Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatuksemme

Newbodyn tulee osallistua aktiivisesti urheiluseurojen ja koulujen järjestämän nuorisotyön rahoittamiseen ja kehittämiseen tarjoamalla markkinoiden helpoimmin myytäviä ja arvostettuja myyntikonsepteja.

Haluamme auttaa nuoria ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ansaitsemaan rahaa ideoiden ja unelmien toteuttamiseen tarjoamalla yksinkertaisemman ja paremman vaihtoehdon kuin muut.

Perusperiaatteenamme on ”Kaikki voittavat”

Meillä on oma tapamme tarkastella yrittämistä ja kaupankäyntiä:

The Newbody Way ja liiketoimintamalli win-win -ajatuksen takana: Tämä lähestymistapa vaikuttaa siihen kuinka ajattelemme ja toimimme niin pienissä kuin isoissa asioissa. Pohjimmiltaan kyse on periaatteesta, jonka mukaan kaikkien, jotka vaikuttavat Newbodyntoimintaan tai joihin Newbodyn toiminta vaikuttaa, tulee myös saada osansa Newbodynmenestyksestä.

The Newbody Way

Uskomme, että hyvää liiketoimintaa rakennetaan pitkäjänteisesti kaikkia osapuolia huomioiden. ”Kauppa, jossa kaikki voittavat”, kuuluu mottomme, josta mielellämme puhumme ja jota pyrimme noudattamaan kaikessa toiminnassamme.

Win-Win -periaate antaa suuntaviivat. Pohjimmiltaan kyse on yhtenäisyyden säilyttämisestä ja kaikkien osien vahvistamisesta siinä arvoketjussa, jonka osa olemme itsekin. Näin kaikki hyötyvät pitkällä tähtäimellä:

Nuoret, jotka myyvät tuotteitamme, heiltä ostavat asiakkaat, tuotteitamme valmistavat työntekijät ja ihan kaikki Newbodyn piirissä työskentelevät – yhdessä me luomme mahdollisuuksia toisillemme ja tulevaisuudelle.

Pyrimme olemaan esimerkkinä muille yrityksille. Haluamme olla elävä todiste siitä, että on mahdollista harjoittaa kaikkia sidosryhmiä pitkällä aikavälillä hyödyttävää liiketoimintaa. Newbody on vankkoihin arvoihin perustuva yritys, joka painottaa vahvasti ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia.

Tätä lähestymistapaa olemme noudattaneet alusta alkaen. Newbody Wayksi kutsumamme liiketoimintafilosofia on täysin omaa tapaamme ajatella ja toimia.

Newbodyn arvot

Arvomme kertovat, keitä me olemme ja kuvastavat tavoitteitamme. Arvomme ohjaavat ajatus- ja toimintatapojamme - niin sisäisesti kuin ulkoisesti suhteessa asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin sidosryhmiimme.

Me Newbodylla olemme:

Pitkäjänteisiä
Toimintamme tulee johtaa menestykseen ja pitkäaikaisiin suhteisiin. Asioiden tekeminen oikein on tärkeämpää kuin niiden tekeminen nopeasti.

Joukkuetovereita
Olemme nöyriä, huomaavaisia ja rehellisiä. Osoitamme kunnioitusta jokaiselle tapaamallemme henkilölle ja pidämme sen mitä lupaamme. Tällä tavalla rakennamme vahvoja suhteita ja olemme kaikki joukkuetovereita keskenämme.

Uteliaita
Otamme haasteet vastaan, haluamme jatkuvasti kehittyä ja olemme vahvasti sitoutuneita kaikkeen, mitä teemme. Vastuullisuus ja ylpeys kuvastavat työtämme.

Yhdessä olemme enemmän
Tarjoamme auttavan kätemme asiakkaillemme, kun he pyrkivät kohti unelmiaan. Jokaisen työtunnin tulisi edistää visiotamme siitä, että kaikki pääsevät mukaan.
Kun nämä arvot tulevat aidosti sydämestä, pystymme luomaan toimivia suhteita, joissa kaikki voittavat.

Kestävä kehitys

Haluamme edistää kestävää kehitystä. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka täyttää nykypäivän tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. Käsite korostaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden välistä yhteyttä. Taloudellisen kehityksen, kulttuurin monipuolisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin on kuljettava käsi kädessä ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen säilyttämisen kanssa.

Tämän takaamiseksi haluamme työskennellä YK:n Global Compact -sopimuksen kymmenen periaatteen mukaisesti. Näiden toimintaperiaatteiden tarkoitus on ohjata toimintamme suuntaa - niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Odotamme kaikkien sidosryhmiemme osallistuvan tähän toimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Pidämme vähimmäisvaatimuksena voimassa olevien lainsäädäntöön perustuvien yhteiskunnallisten sääntöjen noudattamista. Jos toimintaperiaatteemme vaatimuksen ovat tiukemmat, noudatamme niitä.

Pyrimme jatkuvaan parantamiseen niin taloudellisen tuloksemme kuin laadun, ympäristön ja työympäristön suhteen.

Jäljempänä pyrimme selventämään, kuinka ihmisoikeuksien, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun periaatteet vaikuttavat meihin jokaiseen.

Tämän asiakirjan lisäksi viittaamme muihin asiakirjoihin, kuten toimintatapoihin, strategioihin, sääntöihin ja ohjeisiin, joita sovelletaan Newbodyn eri toiminta-alueilla ja sidosryhmäsuhteissamme. Tarvittaessa vahvistamme molemminpuolisin allekirjoituksin, että olemme sopineet toimintaperiaatteista ja niiden merkityksestä.

Andreas Danielsson, Toimitusjohtaja

Newbody OY:n hallitus on hyväksynyt nämä toimintaperiaatteet, org.no.

556414-8053, (Newbody Suomi Oy:n emoyhtiö) 17.06.2014 sekä päivitetty 28.09.2020

Newbody tukee ja edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen 17 maailmanlaajuista tavoitetta.

 1. Ei köyhyyttä – poistaa köyhyys kaikissa sen muodoissa kaikkalta
 2. Ei nälkää –  kenenkään ei tule kärsiä nälästä ja kaikkien ihmisten tulisi saada hyvää ja ravitsevaa ruokaa ympäri vuoden
 3. Terveyttä ja hyvinvointia – taata terveellinen elämä kaikille ja edistää kaikenikäisten hyvinvointia.
 4. Hyvä koulutus – taata kaikille mahdollisuus saada laadukasta koulutusta
 5. Sukupuolten tasa-arvo – saavuttaa tasa-arvo ja lisätä kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia.
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio – varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille ihmisille
 7. Edullista ja puhdasta energiaa –  varmistaa luotettava ja kohtuuhintainen energia kaikille.
 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua –  varmistaa hyvät työolot kaikille ja  edistää osallistavaa talouskasvua
 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja – rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja uusia innovaatioita.
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen – vähentää eriarvoisuutta yhteiskuntien sisällä ja maiden välillä.
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt –  tehdä kaupungeista turvallisia, osallistavia ja kestäviä
 12. Vastuullista kuluttamista – varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Ilmastotekoja – yksi aikamme suurimmista haasteista, nimittäin ilmastonmuutoksen torjuminen
 14. Vedenalainen elämä – säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Maanpäällinen elämä – edistää metsien kestävää käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan, pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto – edistää rauhanomaisia, oikeudenmukaisia yhteiskuntia, joiden palveluihin on kaikilla pääsy
 17. Yhteistyö ja kumppanuus –  kaikkien maiden on toimittava kumppaneina, jotta kestävään kehitykseen tähtäävää työtä voitaisiin yhdessä vahvistaa.

Suhteet sidosryhmiemme kanssa

Koulut ja aatteelliset yhdistykset
Oppilaiden ja seurojen jäsenten on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Varojen keruuseen osallistuvien on tunnettava, että luokan tai seuran rahat on ansaittu rehellisesti ja kestävällä tavalla.

Jälleenmyyjät ja ylläpitäjät
Oppilaiden ja seurojen jäsenten on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia, joita myös myyjien ja loppuasiakkaan odotetaan noudattavan. Kun tuntee tuotteensa, voi toimia turvallisin mielin.

Ylläpitäjät edustavat Newbodya aina ollessaan yhteydessä myyjiin ja loppuasiakkaisiin, ja heidän odotetaan käyttäytyvän Newbodyn toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Tätä osa-aluetta säädellään Jälleenmyyntisopimuksessa sekä siihen liittyvissä Yleisissä ohjeissa.

Myyjät (vanhemmat/perheet)
Newbodyn tuotteita myyvien on voitava luottaa siihen, että tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia, joita myös myyjien ja loppuasiakkaan odotetaan noudattavan. Kun tuntee tuotteensa, voi toimia turvallisin mielin.

Myyjät edustavat Newbodya tavatessaan asiakkaita, ja heidän odotetaan käyttäytyvän Newbodyn toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ostaja (loppuasiakas)
Loppuasiakkaiden on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Haluamme luoda loppuasiakkaille edellytyksiä osallistua kestävään kehitykseen.
Edistämme ympäristötietoisuutta ja kannustamme kaikkia siihen. Haluamme lisäksi auttaa loppuasiakasta ymmärtämään sosiaalista- ja ympäristövastuutaan.

Toimittajat
Newbodyn toimintaperiaatteiden tulisi olla helposti ymmärrettävä dokumentti, jota tuotteiden ja palveluiden toimittajat haluavat myös noudattaa. Toimittajien tulisi omaksua siinä kuvatut arvot ja ohjeet.

Haluamme toimittajiemme tuntevan taloudellista turvallisuutta suhteessa Newbodyyn.
Haluamme luoda pitkäjänteiset suhteet toimittajiimme. Tällöin voimme yhdessä pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia sekä varmistaa turvalliset ja hyvät työehdot ja työolot työntekijöille.Odotamme toimittajiemme vastaavan mahdollisista alihankkijoistaan samalla tavalla kuin omasta toiminnastaan.

Toimintaperiaatteemme sisältävät mm. vaatimuksen, että me sekä itse että ulkopuolisen riippumattoman osapuolen avulla seuraamme, arvioimme ja tarkistamme säännöllisesti, missä määrin toimittajat noudattavat toimintaperiaatteitamme ja muita ehtoja. Jos toimittajamme eivät noudata niitä, pyrimme ensisijaisesti laatimaan korjaavan toimenpideohjelman yhdessä toimittajan kanssa. Jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia, pidätämme oikeuden liikesuhteen purkamiseen.

Lue lisää jäljempänä kohdasta ”Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset”.

NBQ-laatukäsikirjassa (Newbody Quality Manual) on lisätietoa tuotteidemme valmistamisessa sovellettavista vaatimuksista ja ehdoista.

Työntekijät
Haluamme, että työntekijämme voivat tuntea ylpeyttä työskennellessään Newbodyllä ja arvostaa yritystä myös yhteiskunnallisena toimijana.

Heidän on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.
Heidän on tunnettava pystyvänsä luottamaan siihen, että Newbody toimii omien arvojensa ja ohjeidensa mukaisesti suhteessa työntekijöihinsä, yhteiskuntaan ja luontoon.

Haluamme, että Newbody on työpaikka, joka tarjoaa toimivan ja turvallisen työympäristön, jossa ketään ei syrjitä ja jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia sekä ILO:n vahvistamia työelämän perusoikeuksia.

Työntekijöiden tulisi ymmärtää myös oma vastuunsa ja osallisuutensa yrityksen pyrkimyksissä noudattaa toimintaperiaatteissa määriteltyjä arvoja ja suuntaviivoja.
Newbodyn henkilöstökäsikirjassa kuvataan Newbodyn työntekijöitä koskevat käytännön menettelytavat ja säännöt.

Omistajat
Newbodyn omistajien on tunnettava varmuutta siitä, että yrityksen toiminta on toimintaperiaatteissa määriteltyjen arvojen ja linjausten mukaista. Toimintaperiaatteiden noudattaminen on itsessään arvoa luova tekijä. Toisaalta, noudattamatta jättäminen voi vaarantaa yrityksen maineen tai talouden. Omistajien on voitava luottaa siihen, että Newbodyn toimittamat tuotteet sekä niiden valmistus-, kuljetus- ja käsittelytavat ovat Newbodyn toimintaperiaatteissa vahvistettujen arvojen mukaisia.

Haluamme, että omistajat ovat ylpeitä Newbodystä ja liiketoiminta-ajatuksen tavoitteesta, joka on asiakkaiden unelmien toteuttaminen.

Yhteiskunta ja tiedotusvälineet
Tiedostusvälineiden edustajien tulisi pystyä luottamaan siihen, että Newbody noudattaa arvojaan ja linjauksiaan ja että sen toiminta on avointa, vaikkei kaikki toimisi niin kuin pitäisi.
Heidän tulisi tuntea, että Newbody tekee mielellään yhteistyötä, jotta lukijat/katsojat/kuulijat voisivat arvioida toimintaa toimintaperiaatteiden valossa.

Tiedotusvälineiden olisi vastavuoroisesti kunnioitettava Newbodya, sillä yritys kantaa vastuunsa toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Pyrimme aina olemaan avoimia ja saavutettavissa - niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. On kuitenkin muistettava ottaa huomioon kilpailunäkökohdat sekä työntekijöiden ja muiden henkilöiden yksityisyydensuoja.

Välittämämme tiedon on oltava totuudenmukaista, objektiivista ja oleellista. Pyrimme avoimella ja nöyrällä asenteellamme aikaansaamaan vuoropuhelua, jonka avulla luomme hyvät ja luotettavat suhteet sidosryhmiimme sekä niiden välille.

Yhteiskunnan tulee voida luottaa siihen, että Newbody tekee työtä kestävän kehityksen hyväksi noudattamalla toimintaperiaatteita niin taloudellisissa, sosiaalisissa kuin ympäristöön liittyvissä näkökohdissa.

Tavoitteenamme on kestävän kehityksen hyväksi tehtävä aktiivinen yhteistyö muiden yritysten, viranomaisten ja organisaatioiden kanssa.

Yhteistyökumppanit
Newbodyn kanssa yhteistyötä eri tavoin tekevien tulisi olla ylpeitä kumppanuudestaan kanssamme. Kestävään kehitykseen tähtäävä yhteistyö tuo lisäarvoa omalle organisaatiolle.
Myös yhteistyökumppaneiden tulisi tuntea oma vastuunsa Newbodyn edustajana ja noudatettava toimintaperiaatteitamme.

Jos havaitsemme yhteistyökumppaneitamme seuratessamme ja arvioidessamme, että toimintaperiaatteita ei noudateta, haluamme ensisijaisesti laatia korjaavan toimenpideohjelman. Jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia, pidätämme oikeuden liikesuhteen purkamiseen.
Katso myös ”Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset” soveltuvin ja olennaisin osin.

Ympäristö
Liiketoiminnastamme johtuvien ympäristövaikutusten tulee olla mahdollisimman vähäisiä. Tämä koskee niin raaka-aineiden ja energian kulutusta kuin ilmaan, maaperään ja veteen kohdistuvia päästöjä.

Meidän on kestävään kehitykseen tähtäävässä toiminnassamme tehtävä suunnitelmallista ympäristönsuojelutyötä, jolle on asetettu selkeät tavoitteet. Näin sekä me että toimittajamme voimme pienentää tuotteiden valmistuksessa ja kuljetuksessa vaadittavaa energiankulutusta ja minimoida ihmisille ja luonnolle vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Ympäristönsuojelutyöllemme on ominaista pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Meidän on aina päätöksiä tehdessämme pohdittava niidenympäristövaikutuksia.

Liikekumppaneita koskevat yhteiskuntavastuun vaatimukset

Vaatimuksemme koskevat kaikkia toimittajia, alihankkijoita ja muita liiketoimintakontakteja (jäljempänä "liikekumppanit"), jotka osallistuvat Newbodyn tuotteiden ja toimintojen valmistukseen, kuljetukseen ja muuhun käsittelyyn.

Odotamme toimittajiemme vastaavan alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan.

Kannustamme liikekumppaneitamme soveltamaan näitä vaatimuksia omassa tuotantoketjussaan ja tuemme heitä tässä.

Seuranta, korjaavat toimet ja poikkeamat

Suunnitelman mukaisesti suoritamme kaikille liikekumppaneillemme seurannan kolmen vuoden välein. Seuranta käsittää säännöllisiä vierailuja liikekumppanien luona, erityisiä arviointeja ja riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä muodollisia tarkastuksia.

Newbody sekä sen edustajat, mukaan lukien laadunvalvojat (Quality Controllers - QC) ja riippumattomat ulkopuoliset tarkastajat, pidättävät oikeuden milloin tahansa suorittaa ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia tarkastuksia ja auditointeja kaikissa liikekumppaniemme tiloissa ja pyytää nähtäväksi asiakirjoja, jotka liittyvät Toimintaperiaatteisiimme, Liikekumppaneitamme koskeviin yhteiskuntavastuun vaatimuksiin tai NBQ-laatukäsikirjaan (Newbody Quality Manual). Samaten pidätämme oikeuden vapaasti haastatella liikekumppaniemme työntekijöitä ja/tai työntekijöiden edustajia ilman liikekumppanin ohjausta tai vaikutusta.

Tuemme ja odotamme liikekumppaneiltamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mihin ei kuitenkaan kuulu liikesalaisuuksien paljastaminen.

Edellytämme, että liikekumppaneillamme on rutiini toimintamallin valitusten ja poikkeamien käsittelyyn, ja tarjoamme tukemme sellaisen kehittämiseksi.

Mahdollisista poikkeamista tai epäillyistä poikkeamista toimintaperiaatteista on ilmoitettava Newbodylle.

Mikäli yhteistyökumppanimme toimii vastoin toimintaperiaatteitamme, Liikekumppaneita koskevia yhteiskuntavastuun vaatimuksia (CSR-vaatimuksia) tai NBQ-käsikirjan ohjeita, laadimme yhdessä liiketoimintakumppanin kanssa poikkeamien korjaamiseksi toimenpideohjelman, johon sisällytämme lisäksi liikekumppanin valmiuksien kehittämisen.

Jatkamme yhteistyötä niin kauan kuin kumppani osoittaa halua toiminnan parantamiseen ja tahtoa vaatimustemme ja odotustemme täyttämiseen. Liikesuhteen lopettaminen on viimeinen keino. Pidätämme kuitenkin oikeuden liikesuhteen purkamiseen, jos rikkomukset ja poikkeamat ovat toistuvia.

Lakien noudattaminen

Kaikkien liikekumppaneidemme on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä alan standardeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Niissä maissa, joissa (siinä määrin kun) nämä eroavat toisisistaan, sovelletaan tiukempaa säännöstöä ja kattavampia vaatimuksia. Jos käytännesäännöt ovat ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa, yhteistyökumppaneidemme on välittömästi ilmoitettava asiasta Newbodylle.

Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet seuraaviin BSCI:n käytännesääntöihin perustuvaan 11 kohtaan. Business Social Compliance Initiative (BSCI) on eurooppalainen vähittäiskaupan vastuujärjestelmä, joka edistää teollisuuden ja toimitusketjujen kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

 • Oikeus yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin
  • Me ja liikekumppanimme kunnioitamme työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiliittoja tai muunlaisia työntekijäliittoja ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.
 • Oikeudenmukainen korvaus
  • Me ja liikekumppanimme kunnioitamme työntekijöiden oikeutta oikeudenmukaiseen korvaukseen.
 • Työympäristö ja turvallisuus
  • Me ja liikekumppanimme varmistamme terveellisen ja turvallisen työympäristön, arvioimme riskit ja ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.
 • Nuorten työntekijöiden erityissuojelu
  • Me ja liikekumppanimme tarjoamme erityissuojaa kaikille työntekijöille, jotka eivät ole aikuisia.
 • Ei pakkotyötä
  • Me ja liikekumppanimme emme harjoita minkäänlaista pakkotyötä, ihmiskauppaa tai vapaaehtoisuuteen perustumatonta työtä.
 • Eettinen liiketoiminta
  • Me ja liikekumppanimme emme suvaitse korruptiota, kiristystä, kavallusta tai lahjontaa.
 • Ei syrjintää.
  • Me ja liikekumppanimme tarjoamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet, emmekä syrji työntekijöitä.
 • Sopivat työajat
  • Me ja liikekumppanimme noudatamme työaikalakia.
 • Ei lapsityövoimaa
  • Me ja liikekumppanimme noudatamme työnteon alaikärajaa palkatessamme työntekijöitä.
 • Turvallinen työpaikka
  • Me ja liikekumppanimme varmistamme, että työllisyys perustuu tunnustettuihin ja dokumentoituihin työsuhteisiin kansallisen lainsäädännön, toimialanormien tai kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti; mikä tarkoittaa korkeaa suojaa.
 • Ympäristönsuojelu

Me ja liikekumppanimme toteutamme tarvittavat toimenpiteet ympäristön pilaantumisen torjumiseksi.Referenssit

YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet;
https://um.fi/agenda-2030-sustainable-development-goals