Yleiset ehdot

Newbody Suomi Oy:n (jäljempänä Newbody) ja Jälleenmyyjän (määrittely jäljempänä) välillä sovelletaan tässä dokumentissa määriteltyjä yleisiä ehtoja (”Yleiset ehdot”). Ostamalla ja myymällä Newbodyn tuotteita Jälleenmyyjä hyväksyy yleiset ehtomme. Samalla Newbodyn ja Jälleenmyyjän välille syntyy sitova sopimus.

1. Yleistä

Newbody pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sopimusehtoja. Yleisten ehtojen muutokset astuvat voimaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu sivustollamme www.newbody.fi. Merkittävät sopimusmuutokset tulevat voimaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa siitä, kun tieto muutoksista on lähetetty Jälleenmyyjälle. Vähäisemmät sopimusmuutokset astuvat voimaan neljä (4) viikkoa sen jälkeen kun ne on julkaistu verkkosivustolla www.newbody.fi, eikä niistä näin ollen tarvitse ilmoittaa Jälleenmyyjälle, jotta ne astuisivat voimaan.

Määrittelyt:

Jälleenmyyjä:
Tarkoittaa Newbodyn sopimuksen toista osapuolta, toisin sanoen, yhdistystä, kun on kyse urheiluseuroista, -joukkueista, tai muista yhdistyksistä, ja yksittäistä huoltajaa tai luokanvalvojaa, kun on kyse koululuokista.

Ylläpitäjä
Tarkoittaa luonnollista henkilöä, jonka Jälleenmyyjä, tämän ollessa yhdistys, on nimennyt toimimaan yhdistyksen ja Newbodyn välisenä yhteyshenkilönä jäljempänä olevan kohdan 4 mukaisesti, kun henkilö täyttää jäljempänä olevan kohdan 5 vaatimukset.

Myyntiryhmä
Tarkoittaa sen koululuokan, urheiluseuran tai urheilujoukkueen jäseniä, joka auttaa Jälleenmyyjää Newbodyn tuotteiden myymisessä.

Newbodyn tuotteiden toimituksen ja jakelun tavoitteena on, että Jälleenmyyjä kerää Myyntiryhmän avustuksella rajoitetun ajan puitteissa rahaa yhteiseen tavoitteeseen (kuten luokkaretki tai harjoitusleiri) myymällä Newbodyn tuotteita loppuasiakkaille. Myyntiryhmän keräämät ansiot on käytettävä lyhentämättöminä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ja ryhmän yhteistä tavoitetta varten. Myyntiryhmän keräämät ansiot on käytettävä lyhentämättöminä ryhmän yhteistä tavoitetta varten.

Jälleenmyyjä myy Newbodyn tuotteita Myyntiryhmän avustuksella. Ylläpitäjä yhdistää loppuasiakkaiden tilaukset sekä tilaa ja ostaa tuotteet Newbodylta loppuasiakkaiden yhteen laskettujen tilausten mukaisesti.

2. Osapuolten oikeudellinen asema

Jälleenmyyjä sitoutuu ostamaan ja myymään Newbodyn tuotteita omatoimisesti. Jälleenmyynti tapahtuu Jälleenmyyjän toimesta Myyntiryhmän suorittaman kenttämyyntityön avulla. Jälleenmyyjän tulot käytetään kokonaisuudessaan ja yksinomaan voittoa tavoittelemattomaan toimintaan ja ryhmän yhteisen päämäärän hyväksi.

Tämä sopimus ei johda siihen, että Newbodyn katsottaisiin olevan työnantajan asemassa suhteessa Jälleenmyyjään, tai että Jälleenmyyjän katsottaisiin olevan työntekijän asemassa Newbodya kohtaan.

Jälleenmyyjän ei myöskään katsota olevan Newbodyn kauppaedustaja tai myyntimies. Väärinkäsitysten välttämiseksi osapuolet sopivat nimenomaisesti, ettei sopimukseen sovelleta lakia kauppaedustajista ja myyntimiehistä (417/1992)

Tulot, joita joukkue, koululuokka tai yhdistys saa myymällä Newbodyn tuotteita näiden yleisten ehtojen mukaisesti, eivät ole yhdistyksen, luokan tai joukkueen verotettavaa tuloa. Tämä perustuu Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 29.10.2013 (Diaarinumero 02860/13/8108).

3. Newbodyn sitoumukset

Newbody sitoutuu tukemaan Jälleenmyyjää tämän kysymyksissä sopimuksen voimassaoloaikana ja antamaan Jälleenmyyjälle sellaista neuvontaa, jota tämä saattaa tarvita tuotteiden jakelussa loppuasiakkailleen.

4. Jälleenmyyjän sitoumukset

Siinä tapauksessa, että Jälleenmyyjä on yhdistys, ja jotta tämä sopimus katsotaan voimassa olevaksi, Jälleenmyyjän on huolehdittava siitä, että ylläpitäjä on nimetty ja että ylläpitäjätäyttää ne vaatimukset, jotka hänelle on asetettu tässä sopimuksessa.

Jälleenmyyjä sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Newbodyn toimintaperiaatteita.

Jälleenmyyjä sitoutuu noudattamaan neuvoja ja ohjeita, joita Newbody antaa tuotteiden oston ja myynnin yhteydessä.

Jälleenmyyjän on suoritettava myyntityö tavalla, joka säilyttää, tai mieluiten vahvistaa, tuotteiden ja tavaramerkin liikearvoa ja mainetta. Jälleenmyyjä sitoutuu tilaamaan Newbodynohjeiden mukaisen määrän aloitus- tai näytepaketteja tämän sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Jos Jälleenmyyjä käyttää verkkopohjaista palvelua, kuten esimerkiksi sovellusta, Newbodyntuotteiden oston ja myynnin yhteydessä, Jälleenmyyjä sitoutuu näiden Yleisten ehtojen lisäksi noudattamaan mahdollisia edellä mainitun kaltaisen palvelun käyttöön liittyviä käyttäjäehtoja.

5. Ylläpitäjä

Ylläpitäjän tulee olla täysi-ikäinen, hänellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja hänen on hyväksyttävä, että luottokelpoisuus tarkistetaan.

Ylläpitäjä on vastuussa tuotteiden maksamisesta ja virheettömästä tilityksestä Newbodylle ja Jälleenmyyjälle. Ylläpitäjä vastaa kaikesta yhteydenpidosta Newbodyn kanssa niissä kysymyksissä, jotka koskevat tätä sopimusta.

Jälleenmyyjän tulee huolehtia siitä, että Ylläpitäjäksi nimetty vastaa kuin omasta velastaan siitä, että Jälleenmyyjä täyttää velvollisuutensa Newbodya kohtaan.

Tämän sopimuksen hyväksymällä Ylläpitäjä vakuuttaa saaneensa edustamaltansa seuralta valtuutuksen solmia tämä sopimus seuran lukuun ja muutoinkin toimia seuran/Jälleenmyyjän puolesta tämän sopimuksen puitteissa.

Ylläpitäjän on tutustuttava tämän sopimuksen Jälleenmyyjää koskeviin ehtoihin, ymmärrettävä ja hyväksyttävä nämä ehdot ja sitouduttava noudattamaan niitä sekä muita ohjeita, joita Newbody voi antaa.

Ylläpitäjä sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Newbodyn toimintaperiaatteita.

Jos Ylläpitäjä käyttää verkkopohjaista palvelua, kuten esimerkiksi sovellusta, Newbodyntuotteiden oston ja myynnin yhteydessä, Ylläpitäjä sitoutuu näiden Yleisten ehtojen lisäksi noudattamaan mahdollisia edellä mainitun kaltaisen palvelun käyttöön liittyviä käyttäjäehtoja.

Ylläpitäjän henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Newbodyn tietosuojakäytännön mukaisesti.
Ylläpitäjä ei voi siirtää tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään tai asemaansa Ylläpitäjänä ilman Jälleenmyyjän ja Newbodyn kirjallista hyväksyntää.

6. Tuotteiden tilaaminen

Ylläpitäjän tulee tehdä tilauksensa Newbodyn kotisivustolla www.newbody.fi kirjautumalla omille sivuilleen, jotka Newbody on luonut Ylläpitäjälle. Ylläpitäjä voi tehdä Newbodyntuotetilauksen myös verkkopalvelussa sovelluksella, jonka voi hankkia Newbodynilmoittamalta verkkosivustolta. Tilausohjeet löytyvät Newbodyn kotisivuilta. Tilaus tulee tehdä noudattaen Newbodyn Jälleenmyyjälle ilmoittamaa viimeistä päivämäärää sekä ohjeistusta. Muussa tapauksessa Newbody ei voi taata toimitusta.

7. Tuotteiden toimitus

Newbody pyrkii toimittamaan tilatut tuotteet Jälleenmyyjälle tilauksen yhteydessä erikseen ilmoitettavana tai osapuolten muutoin sopimana toimituspäivänä. Jos toimitus ei onnistu Jälleenmyyjälle ilmoitetussa tai osapuolten muutoin sopimassa ajassa, Newbody ilmoittaa Jälleenmyyjälle arvioidun uuden toimitusajan.

Jälleenmyyjän tulee tilauksen yhteydessä Newbodyn kotisivuilla ilmoittaa Newbodylle, mihin osoitteeseen tuotteet toimitetaan. Jälleenmyyjä vastaa annetun toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Newbody saattaa laskuttaa Jälleenmyyjän antamista vaillinaisista tai virheellisistä osoitetiedoista johtuvat lisäkustannukset.

Newbody voi perua tai keskeyttää tilauksen, jos luottokelpoisuus on Newbodyn arvion mukaan alhainen, tai jos Jälleenmyyjä tai ylläpitäjä on saanut yhden tai useamman maksuhäiriömerkinnän.

Tilatut kuvastot ja tilauslistat toimitetaan rahtivapaasti Newbodylta Jälleenmyyjälle sovitun mukaisesti tämän sopimuksen astuttua voimaan. Yli 249 pakkauksen tilauksista ei veloiteta toimituskuluja. Alle 250 pakkauksen tilauksiin lisätään toimituskulut voimassa olevan taulukon mukaisesti.

8. Toimitusten tarkistus ja Jälleenmyyjän reklamaatio

Jälleenmyyjän on huolehdittava siitä, että Myyjät tarkastavat viimeistään yhdeksäntoista (19) päivän kuluessa Newbodyn tuotetoimituksesta, että tuotteet ovat lähetysluettelon mukaisia. Mikäli tuote on virheellinen tai poikkeaa lähetysluettelosta, toimituksesta tulee reklamoida Newbodylle välittömästi, mutta viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa Newbodyn toimituksen vastaanottamisesta. Reklamoitu toimitus uusitaan niiltä osin kuin se Newbodyn tekemän arvioinnin jälkeen todetaan virheelliseksi.

9. Hinta ja maksuehdot

Jälleenmyyjä ostaa tuotteet Newbodylta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Newbodyllaon oikeus esittää Jälleenmyyjälle loppuasiakkaita varten ohjeellinen myyntihinta.

Jälleenmyyjän on maksettava toimitettu tilaus viimeistään kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

10. Ennenaikainen päättyminen

Newbodylla on oikeus irtisanoa sopimus Jälleenmyyjän kanssa välittömästi, mikäli Jälleenmyyjä ei täytä näiden yleisten ehtojen mukaisia velvoitteitaan, eikä korjaa asiantilaa kahden (2) arkipäivän kuluessa vastaanotettuaan kirjallisen kehotuksen Newbodylta.

11. Korvaukset

Jälleenmyyjä saa pitää Newbodyn tuotteista laskuttaman hinnan ja loppuasiakkaiden Jälleenmyyjälle suorittaman hinnan välisen erotuksen.

12. Loppuasiakkaan palautus- ja reklamaatio-oikeus

Näiden yleisten ehtojen välityksellä Newbody informoi myös Jälleenmyyjää tämän mahdollisesta kuluttajasuojalain (20.1.1978/38) mukaisesta tiedonantovelvollisuudesta koskien koti- ja etämyyntiä. Loppuasiakkaalla on mahdollinen oikeus palauttaa ostamansa tuote neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen toimittamisesta loppuasiakkaalle. Jos ostos käsittää useita tuotteita, peruutusoikeus alkaa siitä kun viimeinen tuote on toimitettu loppuasiakkaalle.

Loppuasiakas voi käyttää mahdollista peruutusoikeuttaan ottamalla yhteyttä Jälleenmyyjään. Jälleenmyyjän on informoitava loppuasiakasta palautusoikeudesta ja siitä, miten sitä noudatetaan lain mukaan. Loppuasiakkaalla on oikeus reklamoida viallisista tuotteista tai mahdollisesti vaihtaa tiettyjä tuotteita ottamalla suoraan yhteyttä Newbodyyn. Jälleenmyyjällä on oikeus palauttaa tuotteita, kun loppukäyttäjät ovat käyttäneet peruuttamisoikeuttaan. Jälleenmyyjän on käytettävä tätä palautusoikeutta kahdenkymmenen yhden (21) työpäivän kuluessa siitä, kun Newbody on toimittanut kyseiset tuotteet jälleenmyyjälle.
Newbody korvaa palautetut tuotteet.

Tallennamme ja käsittelemme loppuasiakkaan henkilötietoja Newbodyn tietosuojakäytännön mukaisesti.

13. Muuta

Jälleenmyyjä ei saa siirtää eikä luovuttaa näiden yleisten ehtojen tai Newbodyn kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Newbodynetukäteistä kirjallista suostumusta.